Strona główna » Polityka cookies
REKLAMA

Niniejsza Polityka dotycz?ca Ciasteczek odnosi si? do wszystkich stron i aplikacji internetowych, w tym mobilnych, nale???cych do Simm Oprogramowanie, w szczególno??ci do stron w domenie pbon.pl zwanych dalej Stron?.

Przez u??ywanie strony www.pbon.pl wyra??asz zgod? na u??ywanie ciasteczek zgodnie z t? Polityk? Ciasteczek. Je??eli nie zgadzasz si? na u??ywanie przez nas ciasteczek, powiniene?? zmieni? ustawienia swojej przegl?darki w odpowiedni sposób lub zrezygnowa? z u??ywania strony www.pbon.pl

 

Co to s? ciasteczka?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno??ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko??cowym U??ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze Stron. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko??cowym oraz unikalny numer.

 

Do czego u??ywamy ciasteczek?

Strona u??ywa ciasteczek w celu uwierzytelniania u??ytkowników, przy??pieszenia i u??atwienia u??ycia stron oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalaj? nam zrozumie? jak ludzie u??ywaj? naszych stron i pomagaj? w poprawianiu ich funkcjonalno??ci i zawarto??ci.

U??ywaj?c ciasteczek w wy??ej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy to??samo??ci u??ytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

Jak d??ugo przechowywane s? dane w ciasteczkach?

Na Stronie mog? by? u??ywane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz sta??e. Te pierwsze pozostaj? na Twoim urz?dzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony. Ciasteczka sta??e pozostaj? na Twoim urz?dzeniu tak d??ugo jak d??ugo maj? ustawiony czas ??ycia lub do momentu kiedy je usuniesz.

 

Rodzaje ciasteczek u??ywanych na Stronie

W ramach Strony stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:

  • „niezb?dne” pliki cookies, umo??liwiaj?ce korzystanie z us??ug dost?pnych w ramach Strony, np. uwierzytelniaj?ce pliki cookies wykorzystywane do us??ug wymagaj?cych uwierzytelniania w ramach Strony;
  • Pliki cookies s??u???ce do zapewnienia bezpiecze??stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu??y? w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  • „wydajno??ciowe” pliki cookies, umo??liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;

 

Czy u??ywamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystaj?c ze Strony mo??esz otrzymywa? ciasteczka pochodz?ce od wspó??pracuj?cych ze Stron? podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, Gemius. Wi?cej informacji na temat tych ciasteczek mo??esz znale??? na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

 

W jaki sposób mog? zmieni? ustawienia dot. ciasteczek albo je usun???

Wi?kszo??? przegl?darek internetowych jest pocz?tkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Mo??esz jednak zmieni? ustawienia przegl?darki tak, aby ciasteczka by??y blokowane – w ca??o??ci lub w jakiej?? cz???ci, np. tylko od stron trzecich, albo aby ka??dorazowo otrzymywa? komunikat w momencie kiedy ciasteczka s? wysy??ane na Twoje urz?dzenie. Pami?taj jednak, ??e je??eli zablokujesz u??ywane przez nas ciasteczka, mo??e to negatywnie wp??yn?? na wygod? korzystania ze Strony, na przyk??ad mo??esz nie by? w stanie odwiedzi? pewnych obszarów Strony b?d?? nie otrzymywa? spersonalizowanych informacji podczas ich przegl?dania. Uniemo??liwisz nam tak??e zbieranie anonimowych informacji nt. u??ywania naszych stron w celu sta??ego poprawiania zawarto??ci Strony.